MASTER
 
 

The Garden of Forking Paths

By Nichole Canuso Dance Company (other events)

82 Dates Through Jun 17, 2017
 
ABOUT ABOUT

This performance is available in English, Spanish and Khmer. You can request the language of your choice when you arrive at the performance venue.

Esta actuación estará disponible en Inglés, Español y Khmer. Usted puede solicitar el idioma de su selección cuando llegue al espacio de la actuación.

ការសំដែងនេះប្រើប្រាស់បីភាសារួមមានភាសាអង់គ្លេស ភាសាអេស្ប៉ាញ និងភាសាខ្មែរ។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសភាសាពេលទៅដល់ទីតាំងនៃការសម្តែង។

Ticket prices for The Garden of Forking Paths are on a sliding scale (starting at $10), so that this experience can be open to as many people as possible. The suggested ticket price is $85, which reflects the cost per audience member to produce each performance (not including all the planning and rehearsal for the project!). $200 would support a student docent, $500 would help cover the costumes for 5 of the performers, $650 would support a portion of translation fees or a dancer for a week of performance, $1500 would support a quarter of the set materials. Please consider donating in the name of making art accessible. Any portion of your ticket over $85 per ticket will be tax-deductible for tax year 2017. 

Please feel free to pay what you want, and we thank you in advance if you are able to pay more than the starting price.

Precios de los boletos para el Jardín de los Senderos que se Bifurcan están en una escala móvil (empezando a $10), para que esta experiencia este abierta a lo más gente posible. Por favor siente libre a pagar lo que quiera y le damos las gracias en avance si puede pagar más que el precio inicial.

តម្លៃសំបុត្រគឺចាប់ផ្តើមពី១០ដុល្លាសម្រាប់ការចូលរួមកម្មវិធី The Garden for Forking Paths ។ ការផ្តល់នូវតម្លៃនេះគឺដើម្បីបង្កើនចំនួនអ្នកទស្សនាអោយកាន់តែច្រើន។ លោកអ្នកអាចបង់ថ្លៃសបុត្រច្រើនជាង១០ដុល្លាទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនមាន ហើយយើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទុកជាមុននូវការចូលរួមថវិការបស់អ្នកផងដែរ។

About The Garden of Forking Paths

The Garden of Forking Path is a movement and sound installation that leads audience members via audio prompts on a headset through a sprawling fabric labyrinth in the Bok building in South Philadelphia. The Bok, a former school built in the Art Deco style, inspired Nichole Canuso Dance Company to create an experience that blurs the lines between audience and performer as they engage with the unique architecture of the building and with the South Philadelphia neighborhood in which it is situated.

The original version premiered in Old City Philadelphia at Power Plant productions in 2013. Influenced by the surrounding neighborhood, the tracks for this new version of the show have been translated to Spanish and Cambodian. This was done by working with neighborhood associations, professional translators, and a group of students from the school across the street from the Bok, the Southwark school. These students will be additional performers in the The Garden of Forking Paths. The project also includes audio interviews with residents from the surrounding neighborhoods that can be heard in specific moments in the experience. 

This piece was originally inspired by Italo Calvino’s “Invisible Cities” and The Luis Borges short story “The Garden of Forking Paths”.  After it’s debut in Old City Philadelphia,  it toured as a shortened version to Saratoga Springs, NY, the American Repertory Theater / Harvard University, Boston, MA and The Clarice at University of Maryland.

This project is funded in part by The William Penn Foundation, our wonderful GoFundMe donors, and is supported in part by Ticket Leap.

Sobre el Jardín de los Senderos que se Bifurcan:

El Jardín de los Senderos que se Bifurcan es una instalación con movimiento y sonido que lleva miembros de la audiencia vía instrucciones de audio en un receptor de cabeza a través de un laberinto enorme de tela en el edificio de Bok en el sur de Filadelfia. El Bok, una antigua escuela construida en estilo Art Deco, inspiró a la Compañía de Danza Nichole Canuso para crear una experiencia que desdibuja las líneas entre la audiencia y el intérprete cuando se involucran con la arquitectura única del edificio y con el barrio de Filadelfia en el que está situado.
 
La versión original se estrenó en la ciudad vieja de Filadelfia en las producciones de la Planta de Energía en 2013. Influenciado por el vecindario circundante, las pistas para este espectáculo han sido traducidas al Español y Khmer. Esto se hizo trabajando con asociaciones vecinales, traductores profesionales y un grupo de estudiantes de la escuela a través del Bok, la escuela Southwark. Estos estudiantes serán ejecutantes adicionales en el Jardín de los Senderos de Bifurcación. El proyecto también incluye entrevistas en audio con residentes de los barrios vecinos que se pueden escuchar en momentos específicos de la experiencia.

អំពី The Garden of Forking Paths

The Garden of Forking Paths គឺជាការសម្តែងដោយចលនាបូករួមទាំងប្រព័ន្ធសំលេងដែលតម្រូវអោយទស្សនិកជនប្រើប្រាស់កាសដាក់ត្រចៀកស្តាប់តាមប្រអប់បញ្ចូលសម្លេងតាមរយៈក្រណាត់ដ៏សន្ធឹកយ៉ាងស្មុកស្មាញនៅក្នុងអាគារ Bok នៃក្រុងហ្វីឡាដែលហ្យ្វ៉ាខាងត្បូង។ ដើមឡើយ The Bok គឺជាសាលារៀនមានរចនាបទតាម Art Deco ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ក្រុមហ៊ុន Nichole Canuso Dance ក្នុងគោលបំណងផ្តល់នូវបទពិសោធន៏មិនច្បាស់របស់អ្នកទស្សនានិងអ្នកសម្តែងនៅពេលដែលពួកគេភ្ជាប់ជាមួយស្ថាបត្យកម្មដែលមានតែមួយរបស់អគារនេះនិងជិតខាងរបស់ក្រុងហ្វីឡាដែលហ្យ្វ៉ាខាងត្បូងដែលវានៅទីនេះស្រាប់។

កំណែលើកដំបូងដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងរោងចក្រថាមពលនៃទីក្រុងចាស់ហ្វីឡាដែលហ្យ្វ៉ានៅឆ្នាំ២០១៣។ ដោយទទួលឥទ្ធិពលពីអ្នកដែលរស់តំបន់ជុំវិញនោះ ការសំដែងត្រូវបានបកប្រែទៅជាភាសាអេស្ប៉ាញនិងភាសាខ្មែរ។ ទាំងអស់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការធ្វើដោយផ្ទាល់ជាមួយសមាគមន៏ក្នុងតំបន់ អ្នកដែលមានជំនាញក្នុងការបកប្រែ និងក្រុមសិស្សានុសិស្សមកពីសាលា Southwark ជុំវិញផ្លូវនៃអាគារ The Bok។ ក្រុមសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នោះក៏នឹងចូលរួមសំដែងក្នុងកម្មវិធី The Garden of Forking Paths។ គម្រោងនេះរួមបញ្ចូលទាំងការសំភាសន៍ជាមួយអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ដែលអាចលឺបាននៅពេលជាក់លាក់ណាមួយអំឡុងពេលសម្តែង។

ការសម្តែងនេះមានដើមកំណើតមកពី Ital Calvino’s “ទីក្រុងដែលមើលមិនឃើញ” និងរឿងខ្លីរបស់ The Luis Borges “The Gardent of Forking Paths”។ បន្ទាប់ការផ្សាយជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងចាស់ហ្វីឡាដែលហ្យ្វ៉ាហើយ វាក៏មានទស្សនៈកិច្ចជាកំណែខ្លីទៅកាន់ Saratoga Springs, NY, the American Repertory Theater / Harvard University, Boston, MA and The Clarice at University of Maryland.

នេះគឺជាជំនួយរបស់ The William Penn Foundation  អ្នកបរិច្ចាកដ៏អស្ចារ្យ GoFundMe ហើយត្រូវបានគាំទ្រមួយចំណែកដោយ Ticket Leap។

Nichole Canuso Dance Company